Zapamiętaj Zaloguj
Śmierć bliźniąt we Włocławku.
Avatar artykułu Śmierć bliźniąt we Włocławku.
Marcin Kapski Autor: Marcin Kapski
Opublikowano: 2014.01.18
  Jerzy i Lidia Owsia­ko­wie za­bra­li głos w spra­wie śmier­ci bliź­niąt we Wło­cław­ku. "Je­ste­śmy wstrzą­śnię­ci i zbul­wer­so­wa­ni wia­do­mo­ścią o śmier­ci bliź­nia­czek we wło­cław­skim szpi­ta­lu. Chcie­li­by­śmy ro­dzi­com zmar­łych dzie­ci za­ofe­ro­wać wszel­ką pomoc praw­ną, sto­sow­ną do kro­ków, jakie będą po­dej­mo­wa­ne, aby wy­ja­śnić tę spra­wę" – na­pi­sa­li w spe­cjal­nym oświad­cze­niu.

"In­for­mu­je­my, że szpi­tal we Wło­cław­ku zo­stał bar­dzo do­brze wy­po­sa­żo­ny przez Fun­da­cję Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecz­nej Po­mo­cy w sprzęt do ra­to­wa­nia życia no­wo­rod­ków taki jak: in­ku­ba­to­ry, in­fant flow, sta­no­wi­sko do re­su­scy­ta­cji, a w 2013 roku szpi­tal otrzy­mał bar­dzo no­wo­cze­sny ul­tra­so­no­graf (to urzą­dze­nie ob­słu­gu­je le­karz, a nie tech­nik, na któ­re­go brak po­wo­łu­je się szpi­tal).

Po­dej­rze­wa­my, że po raz ko­lej­ny nie sprzęt, a lu­dzie są winni po­dob­nej sy­tu­acji, że nie­ste­ty po raz ko­lej­ny od­po­wie­dzial­ność za ten wy­pa­dek zo­sta­nie roz­my­ta i nie­wy­ja­śnio­na, co stało się pew­nym stan­dar­dem po­stę­po­wa­nia w pań­stwie pol­skim. Li­czy­my także na wspar­cie miesz­kań­ców Wło­cław­ka i za­przy­jaź­nio­nych z Fun­da­cją firm" – na­pi­sa­li Owsia­ko­wie w prze­sła­nym do me­diów oświad­cze­niu.

W związ­ku ze śmier­cią bliź­niąt w szpi­ta­lu we Wło­cław­ku Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia zle­ci­ło skon­tro­lo­wa­nie pla­ców­ki. Do­dat­ko­wą kon­tro­lę prze­pro­wa­dzą Na­ro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia i wo­je­wo­da. Spra­wę zbada też pro­ku­ra­tu­ra i sa­mo­rząd le­ka­rzy.

We­dług ojca dzie­ci w szpi­ta­lu do­szło do za­nie­dbań, które do­pro­wa­dzi­ły do śmier­ci nie­na­ro­dzo­nych bliź­niąt.

Matka bliź­niąt prze­by­wa­ła w szpi­ta­lu przez dwa ty­go­dnie, na prze­ło­mie grud­nia i stycz­nia, z po­wo­du kom­pli­ka­cji ciąży. Opu­ści­ła lecz­ni­cę ty­dzień temu, ale zgod­nie z za­le­ce­nia­mi zgło­si­ła się po­now­nie w czwar­tek, za­nie­po­ko­jo­na gwał­tow­ny­mi sko­ka­mi ci­śnie­nia.

Z re­la­cji ojca dzie­ci wy­ni­ka, że gi­ne­ko­log za­le­cił nie­zwłocz­ne prze­pro­wa­dze­nie za­bie­gu ce­sar­skie­go cię­cia. Nie zro­bio­no tego, gdyż - jak usły­szał od per­so­ne­lu szpi­ta­la - nie­zbęd­na do prze­pro­wa­dze­nia za­bie­gu osoba miała być na miej­scu do­pie­ro na­stęp­ne­go dnia.

W nocy z czwart­ku na pią­tek dzie­ci zmar­ły. Oj­ciec, który utrzy­mu­je, że szpi­tal od­ma­wiał mu udzie­le­nia peł­nych in­for­ma­cji na temat stanu zdro­wia dzie­ci, po­wia­do­mił o spra­wie or­ga­na ści­ga­nia.

"W związ­ku ze śmier­cią bliź­niąt mi­ni­ster zdro­wia zle­cił szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę pla­ców­ki oraz pracy per­so­ne­lu me­dycz­ne­go. Wy­ja­śnia­niem spra­wy zaj­mu­ją się kon­sul­tant kra­jo­wy w dzie­dzi­nie gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, a także kon­sul­tan­ci wo­je­wódz­cy w dzie­dzi­nie neo­na­to­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii i ra­dio­lo­gii; do­dat­ko­wą kon­tro­lę prze­pro­wa­dza­ją także NFZ i wo­je­wo­da" - po­in­for­mo­wa­ło w so­bo­tę Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia.

Wy­ja­śnić spra­wę chce też sa­mo­rząd le­ka­rzy. "Rzecz­nik od­po­wie­dzial­no­ści za­wo­do­wej Jo­lan­ta Or­łow­ska-He­it­zman po­sta­no­wi­ła o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia wy­ja­śnia­ją­ce­go, czy nie do­szło do prze­wi­nie­nia za­wo­do­we­go ze stro­ny le­ka­rzy" - po­da­ła po po­łu­dniu rzecz­nicz­ka pra­so­wa Na­czel­nej Izby Le­kar­skiej Ka­ta­rzy­na Strzał­kow­ska.

Pro­ku­ra­tu­ra Re­jo­no­wa we Wło­cław­ku za­bez­pie­czy­ła do­ku­men­ta­cję me­dycz­ną matki i dzie­ci w szpi­ta­lu. Jak po­in­for­mo­wa­no, po ana­li­zie ma­te­ria­łów i uzy­ska­niu wy­ni­ków sek­cji zwłok bliź­niąt zo­sta­nie pod­ję­ta de­cy­zja o ewen­tu­al­nym wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia w tej spra­wie.

źr. onet.pl


Zobacz także:

Jak komornik dorabia się na długach szpitala
Autor: Marcin Kapski
Marcin Kapski
Data artykułu: 2011.05.25
2011.05.25

4,5 mln zł zarobili w ubiegłym roku komornicy na zadłużeniu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Dyrektor postanowił ograniczyć ich dochody, więc...


Polecamy

Bagażniki Autoboxy Łańcuchy Biuro Rachunkowe Kielce Gry łóżka do masażu System wymiany Linków Gwarancja Kia
© doSzpitala.pl 2007 - 2011
O Portalu Polityka Prywatności Wstepniak Nasza Misja Wskazówki Regulaminy Kontakt z Nami
Polecamy: Transformator ciepła