Zapamiętaj Zaloguj
Śmierć bliźniąt we Włocławku.
Avatar artykułu Śmierć bliźniąt we Włocławku.
Marcin Kapski Autor: Marcin Kapski
Opublikowano: 2014.01.17
  Jerzy i Lidia Owsia­ko­wie za­bra­li głos w spra­wie śmier­ci bliź­niąt we Wło­cław­ku. "Je­ste­śmy wstrzą­śnię­ci i zbul­wer­so­wa­ni wia­do­mo­ścią o śmier­ci bliź­nia­czek we wło­cław­skim szpi­ta­lu. Chcie­li­by­śmy ro­dzi­com zmar­łych dzie­ci za­ofe­ro­wać wszel­ką pomoc praw­ną, sto­sow­ną do kro­ków, jakie będą po­dej­mo­wa­ne, aby wy­ja­śnić tę spra­wę" – na­pi­sa­li w spe­cjal­nym oświad­cze­niu.

"In­for­mu­je­my, że szpi­tal we Wło­cław­ku zo­stał bar­dzo do­brze wy­po­sa­żo­ny przez Fun­da­cję Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecz­nej Po­mo­cy w sprzęt do ra­to­wa­nia życia no­wo­rod­ków taki jak: in­ku­ba­to­ry, in­fant flow, sta­no­wi­sko do re­su­scy­ta­cji, a w 2013 roku szpi­tal otrzy­mał bar­dzo no­wo­cze­sny ul­tra­so­no­graf (to urzą­dze­nie ob­słu­gu­je le­karz, a nie tech­nik, na któ­re­go brak po­wo­łu­je się szpi­tal).

Po­dej­rze­wa­my, że po raz ko­lej­ny nie sprzęt, a lu­dzie są winni po­dob­nej sy­tu­acji, że nie­ste­ty po raz ko­lej­ny od­po­wie­dzial­ność za ten wy­pa­dek zo­sta­nie roz­my­ta i nie­wy­ja­śnio­na, co stało się pew­nym stan­dar­dem po­stę­po­wa­nia w pań­stwie pol­skim. Li­czy­my także na wspar­cie miesz­kań­ców Wło­cław­ka i za­przy­jaź­nio­nych z Fun­da­cją firm" – na­pi­sa­li Owsia­ko­wie w prze­sła­nym do me­diów oświad­cze­niu.

W związ­ku ze śmier­cią bliź­niąt w szpi­ta­lu we Wło­cław­ku Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia zle­ci­ło skon­tro­lo­wa­nie pla­ców­ki. Do­dat­ko­wą kon­tro­lę prze­pro­wa­dzą Na­ro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia i wo­je­wo­da. Spra­wę zbada też pro­ku­ra­tu­ra i sa­mo­rząd le­ka­rzy.

We­dług ojca dzie­ci w szpi­ta­lu do­szło do za­nie­dbań, które do­pro­wa­dzi­ły do śmier­ci nie­na­ro­dzo­nych bliź­niąt.

Matka bliź­niąt prze­by­wa­ła w szpi­ta­lu przez dwa ty­go­dnie, na prze­ło­mie grud­nia i stycz­nia, z po­wo­du kom­pli­ka­cji ciąży. Opu­ści­ła lecz­ni­cę ty­dzień temu, ale zgod­nie z za­le­ce­nia­mi zgło­si­ła się po­now­nie w czwar­tek, za­nie­po­ko­jo­na gwał­tow­ny­mi sko­ka­mi ci­śnie­nia.

Z re­la­cji ojca dzie­ci wy­ni­ka, że gi­ne­ko­log za­le­cił nie­zwłocz­ne prze­pro­wa­dze­nie za­bie­gu ce­sar­skie­go cię­cia. Nie zro­bio­no tego, gdyż - jak usły­szał od per­so­ne­lu szpi­ta­la - nie­zbęd­na do prze­pro­wa­dze­nia za­bie­gu osoba miała być na miej­scu do­pie­ro na­stęp­ne­go dnia.

W nocy z czwart­ku na pią­tek dzie­ci zmar­ły. Oj­ciec, który utrzy­mu­je, że szpi­tal od­ma­wiał mu udzie­le­nia peł­nych in­for­ma­cji na temat stanu zdro­wia dzie­ci, po­wia­do­mił o spra­wie or­ga­na ści­ga­nia.

"W związ­ku ze śmier­cią bliź­niąt mi­ni­ster zdro­wia zle­cił szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę pla­ców­ki oraz pracy per­so­ne­lu me­dycz­ne­go. Wy­ja­śnia­niem spra­wy zaj­mu­ją się kon­sul­tant kra­jo­wy w dzie­dzi­nie gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, a także kon­sul­tan­ci wo­je­wódz­cy w dzie­dzi­nie neo­na­to­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii i ra­dio­lo­gii; do­dat­ko­wą kon­tro­lę prze­pro­wa­dza­ją także NFZ i wo­je­wo­da" - po­in­for­mo­wa­ło w so­bo­tę Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia.

Wy­ja­śnić spra­wę chce też sa­mo­rząd le­ka­rzy. "Rzecz­nik od­po­wie­dzial­no­ści za­wo­do­wej Jo­lan­ta Or­łow­ska-He­it­zman po­sta­no­wi­ła o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia wy­ja­śnia­ją­ce­go, czy nie do­szło do prze­wi­nie­nia za­wo­do­we­go ze stro­ny le­ka­rzy" - po­da­ła po po­łu­dniu rzecz­nicz­ka pra­so­wa Na­czel­nej Izby Le­kar­skiej Ka­ta­rzy­na Strzał­kow­ska.

Pro­ku­ra­tu­ra Re­jo­no­wa we Wło­cław­ku za­bez­pie­czy­ła do­ku­men­ta­cję me­dycz­ną matki i dzie­ci w szpi­ta­lu. Jak po­in­for­mo­wa­no, po ana­li­zie ma­te­ria­łów i uzy­ska­niu wy­ni­ków sek­cji zwłok bliź­niąt zo­sta­nie pod­ję­ta de­cy­zja o ewen­tu­al­nym wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia w tej spra­wie.

źr. onet.pl


Zobacz także:

Jak komornik dorabia się na długach szpitala
Autor: Marcin Kapski
Marcin Kapski
Data artykułu: 2011.05.24
2011.05.24

4,5 mln zł zarobili w ubiegłym roku komornicy na zadłużeniu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Dyrektor postanowił ograniczyć ich dochody, więc...


Polecamy

© doSzpitala.pl 2007 - 2011
O Portalu Polityka Prywatności Wstepniak Nasza Misja Wskazówki Regulaminy Kontakt z Nami
Polecamy: Transformator ciepła